storitve

Storitve

Revidiranje

Družba BM Veritas Revizija d.o.o. je nastala z oddelitvijo revizijske dejavnosti iz družbe LM Veritas d.o.o., ki deluje že od leta 1991. BM Veritas Revizija d.o.o. je registrirana za opravljanje revizijskih storitev pri Slovenskem inštitutu za revizijo. V družbi je zaposlenih šest oseb in sicer dva pooblaščena revizorja, preizkušena notranja revizorka, revizorka z licenco ter revizijska asistenta. Posamezni revizorji smo specialisti za različne gospodarske dejavnosti in nekatera računovodska in finančna področja, zato skušamo vedno vsakemu naročniku revizijske storitve zagotoviti revizorja, ki bo najhitreje in najbolje razumel posebnosti, ki se pojavljajo pri posameznem naročniku. Revizijske storitve lahko ločimo predvsem na:

1.  REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Obsega preizkušanje in ocenjevanje računovodskih izkazov ter podajanje neodvisnega mnenja po pravilih, ki jih določa Zakon o revidiranju oziroma mednarodni standardi revidiranja) ter druge posle dajanja zagotovil (npr. posli preiskovanja) ali posli opravljanja dogovorjenih postopkov (pogodbeno določene storitve revizijske narave).
Revizije računovodskih izkazov izvajamo predvsem v gospodarskih družbah. Pri tem dobro poznamo proizvodna podjetja, z vsemi posebnostmi obračuna proizvodnje in vodenja zalog, kar nekaj naših naročnikov pa je tudi trgovskih podjetij, kjer se pri reviziji osredotočamo na pregled skladiščnega in komercialnega poslovanja. Revizije izvajamo tudi v storitvenih podjetjih (gradbena dejavnost, prevozništvo, turizem).
Posebej smo se specializirali za gospodarske družbe, ki opravljajo gospodarske javne službe, predvsem na področju komunalnih dejavnosti. Specifika teh podjetij se kaže predvsem v javni infrastrukturi in z njo povezani najemnini, povezavah z občinami in njihovimi predpisi ter široki zakonodaji povezani z izvajanjem gospodarskih javnih družb.

2.  NOTRANJE REVIDIRANJE

Notranje revizije izvajamo pri posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikih.  V tem okviru smo specializirani za opravljanje notranje revizije v javnih zdravstvenih zavodih (bolnišnicah, zdravstvenih domovih), vzgojno izobraževalnih zavodih (osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih), javnih skladih ter državnih agencijah. Izvajamo tudi notranje revizije v organizacijah povezanih s kulturnimi dejavnostmi.
Tako zaradi poznavanja gospodarskih javnih služb kot tudi drugih družbenih dejavnosti (vzgoja in izobraževanje, zdravstvo, kultura, ipd.) veliko notranjih revizij izvajamo tudi v občinah, kjer poleg notranjih revizij poslovanja (revidiranja delovanja notranjih kontrol in revidiranja skladnosti s predpisi)  revidiramo tudi proračune in letna poročila (zaključne račune).
Namen notranjega revidiranja je predvsem pomagati vodstvu organizacije pri obvladovanju tveganj, s katerimi se le-to srečuje pri njegovem vodenju, ter tako izboljšati uspešnost, učinkovitost in gospodarnost poslovanja organizacije. Za izvajalce notranje revizije nas zato najamejo predvsem naročniki, ki želijo:
-    dobiti zagotovilo, da pri poslovanju ne prihaja do kršitev zakonodaje,
-    dobiti pomoč pri reševanju aktualnih (sprotnih) problemov pri poslovanju ter
-    izboljšati uspešnost, učinkovitost oz. gospodarnost poslovanja organizacije.
V sklopu notranjih revizij želimo naročnikom poleg ugotovitev napak in pomanjkljivosti podati tudi naša priporočila za izboljšanje notranjih kontrol in povečanje učinkovitosti poslovanja. Naša poročila o izvajanju notranje revizije so zato tudi svetovalne narave.
Če ste se odločili za revizijo računovodskih izkazov  ali notranjo revizijo in si še niste izbrali revizorja, vam lahko na podlagi nekaterih vnaprej predloženih podatkov o poslovanju vašega podjetja ali zavoda pošljemo našo okvirno ponudbo, v kateri vam bomo predstavili obseg, vsebino in potek revidiranja ter ceno in predlog plačilnih pogojev. Podrobnejše informacije pa vam lahko posredujemo v osebnem razgovoru.

Kontakt

BM Veritas Revizija d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
Poišči na zemljevidu...
Telefoni:
01 568 43 80 (pisarna)
041 602 208 (direktor)